Služba Bohu i ľuďom

Námety na stretká: Služba Bohu i ľuďom

Drahí chlapci miništranti, duchovní otcovia a priaznivci miništrantov. Ponúkame vám formačné materiály, ktoré sledujú projekt formácie miništrantov, schválený KBS. Cieľom projektu je integrálny rozvoj mladého človeka, ktorý je ochotný slúžiť Bohu aj ľuďom. MIništranti spoznávajú, aký plán má Boh s ich životmi, rozvíjajú svoje dary, angažujú sa v živote farnosti a spoločnosti a tak si nachádzajú svoje miesto v Cirkvi. Autorom materiálov je Don Jozef Luscoň, SDB.

Rytmus projektu

Materiály sledujú vek miništrantov a rozvíjajú ich duchovný rast v priebehu viacerých rokov. V zmysle projektu je formácia rozdelená na etapy. Prvá etapa sa naplní zložením miništrantských sľubov. (Ak to samozrejme miništrant chce.) Do formácie sa možno zapojiť kedykoľvek v priebehu roka, no skúsenosť nás učí, že je dobré sledovať líniu školského roku. Zloženie a obnova miništrantských sľubov je vhodné uskutočniť na sviatok sv. Dominika Sávia (6. mája) alebo sv. Tarzícia (15. augusta).

Spôsob formácie

Odporúčame vytvoriť vo farnostiach skupinky miništrantov pod vedením duchovného otca, alebo ním poverenou zodpovednou osobou. Rytmus stretaní miništrantov si volí každá skupinka, no nám sa osvedčili týždňové stretnutia.

1. Prvé miništrantské skúšky. Chlapci po prvom Svätom prijímaní sa budú pripravovať na miništrantské skúšky. Po ich zložení (vo forme maturity, alebo v inej podobe), môžu absolventi zložiť miništrantské sľuby. (Sľuby budú slobodné, za účasti rodičov, príbuzných a veriacich. Súčasťou obradu je slávnostná miništrantská obliečka.) Úspešní miništranti dostanú miništrantské preukazy, diplomy, privilégia,...

2. Miništrantské stupne. Následne formácia pokračuje vo forme miništrantských stupňov (I., II., III. ...)

3. Špecializácia. Vyvrcholením projektu bude formácia miništrantov ako animátorov pre animáciu miništrantských skupín, pre riadenie liturgických aktivít vo farnosti, pre prípravu mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania, alebo ako lektorov.