Kľúče od Cyrilo-metodského pokladu

Školský rok 2012/2013 sme venovali projektu Kľúče od Cyrilo-metodského pokladu.

Kým máj patril miništrantskej púti v Šaštíne, druhá júnová sobota sa niesla v znamení Miništrantského dňa. V Predmieri sa zišlo 50 chlapcov z rôznych kútov diecézy, aby súťažili a merali si sily, ale hlavne aby slávili svoj deň.Dopoludnie patrilo súťaži Kľúče od Cyrilo-metodského pokladu. Chlapci prechádzali jednotlivými stanovištami, kde animátori preverili ich vedomosti a zručnosti. Úlohy boli náročné, pretože kľúče od pokladu mohli získať len tí najlepší.

Po obede nasledovala katechéza, v ktorej chlapci uvažovali nad podstatou Cyrilo-metodsképokladu. Tým najvzácnejším, čo nám Solúnski bratia zanechali, je totiž práve poklad viery. Katechéza bola zároveň pozvaním k spoločnému sláveniu svätej omše, ktoré korunovalo naše stretnutie.

Česť otvoriť truhlicu so symbolmi Cyrilo-metodského dedičstva pripadla víťazom súťaže, držiteľom deviatich kľúčov. Na záver Miništrantského dňa boli vyhlásení aj víťazi celoročnej súťaže Objav poklad svojej viery. Zvláštne poďakovanie patrí farnosti Predmier, ktorá poskytla materiálne a personálne zázemie a tiež kňazom, ktorí organizačne zastrešili spomínané projekty.