S Dominikom farnosťami

V školskom roku 2016/2017 sme si zopakovali projekt S Dominikom farnosťami.

Po piatich rokoch vám prinášame "vynovený" projekt S Dominikom farnosťami 2016. S Dominikom farnosťami (ďalej SDF) je názov putovnej prezentácie miništrantskej služby a ich patróna. Jednotlivými farnosťami diecézy putuje obraz s relikviou svätého Dominika Savia. Miništranti pripravujú pre farníkov program, v ktorom predstavia svojho patróna a službu. K dispozícii majú CD metodickým materiálom a pomôckami na prípravu prezentácie, doručíme ho spolu s relikviou alebo si ich stiahnete tu.

Navrhovaná štruktúra

Predkladaná štruktúra je rozložená do troch stretnutí. Je to však len návrh, záleží na vás, ako si model prispôsobíte. Jednotlivé časti je možné v plnej slobode kombinovať. Niektoré varianty naznačujem aj v texte.

Prijatie relikvie

Prinesenie relikvie vo farnosti môžete skoordinovať tak, aby sa stalo povzbudením pre celú komunitu. Môžete využiť napríklad čas večernej omše (príchod ku oltáru v sprievode s relikviou, v úvode môže kňaz privítať miništrantov, ktorí relikviu priniesli, krátko objasniť podstatu projektu a pozvať všetkých k spoločnej modlitbe, v homílii môže zdôrazniť význam služby, prípadne vysvetliť zmysel úcty k relikviám).

Prvý večer: Dominik Savio – náš priateľ v nebi

1. Privítanie prítomných - prijatie relikvie môžete spojiť s programom prvého večera, program môže nasledovať po svätej omši. V tom prípade netreba privítanie opakovať. Ak ste prijatie vynechali, moderátor môže v krátkosti porozprávať o projekte.

2. Aktivita: Dobrá látka, dobrý krajčír

3. Prezentácia: Dominik Savio

4. Modlitba – Buďte svätí

Ak neplánujete tri stretnutia, prezentáciu a modlitbu môžete nahradiť prezentáciou a súťažným kvízom, určenými pre druhý večer.

Druhý večer: Predstavenie života svätého Dominika Savia

1. Privítanie prítomných

2. Prezentácia: Dominik Savio, náš priateľ v nebi

3. Súťažný kvíz

Tretí večer: Predstavenie miništrantskej služby

1. Predstavenie miništrantskej služby a kvíz viete (miništranti) určite pripraviť aj sami. Tak ukážte, čo je vo vás. Ak si neviete rady, môžu vám pomôcť materiály na našej stránke www.ministranti.dcza.sk. Ak vyrobíte dobrú prezentáciu alebo vymyslíte zaujímavú súťaž, pošlite nám ju a my ju zverejníme.

2. Zápis do kroniky je veľmi dôležitý. Určite aj iní by radi vedeli, ako sa Dominikovi darilo u vás. Doporučujem robiť počas stretnutí veľa fotografií, aby bolo z čoho vyberať. Môžete sa inšpirovať vzorovým zápisom, prípadne záznamami iných farností. Chcem vás ale pozvať k originalite a tvorivosti.

Odovzdanie relikvie a obrazu

Dohodnite sa so zástupcom ďalšej farnosti, kedy a akým spôsobom odovzdáte putovný obraz a relikviu. Nezabudnite sa podeliť so svojimi skúsenosťami.

Okrem toho máte k dispozícii film Don Bosco. V Druhom dieli (DVD2) sa objavuje aj postava Dominika Savia. Na predstavenie Dominikovho života môžete využiť aj prezentáciu DominikSavio_07, hodí sa vtedy, ak nemáte dostatok dobrovoľníkov. Na našej stránke nájdete poklady na duchovnú obnovu s Dominikom Saviom. Samozrejme môžete vytvoriť vlastný program v závislosti od možností farnosti, prípadne sa spojiť s miništrantmi zo susedných obcí a miest.