VI. ročník

Služba Bohu a ľuďom: Čo nás čaká v roku 2016?

Priaznivci miništrantov istotne očakávajú, čo ich v tomto Formačnom roku čaká. Nuž pripomíname, že Formácia miništrantov na Slovensku spadá pod komisiu Pastorácie mládeže a Pastoráciu povolaní, ktorú vedie otec biskup Tomáš Galis. Jeho tím vypracoval Formačný plán pre pastoráciu miništrantov. Je rozpracovaný na osem rokov. Bol predložený KBS, ktorá ho schválila a v súčasnosti prebieha jeho šiesty ročník. 

Formačný plán počíta s ponukou miništrovania pre chlapcov po prvom svätom prijímaní - teda od štvrtého ročníka ZŠ. Potom sú pre každý ročník vypracované témy, ktoré môžu miništranti preberať na stretnutiach. Témy majú gradáciu. Po uvedení do miništrovania, vysvetlení liturgických úkonov, liturgického roku, častí svätej omše sa predstavili jednotlivé miništrantské funkcie a úlohy. V tomto roku sa chce zvládnuť miništrovanie pri vysluhovaní sviatostí. A v budúcnosti nás ešte čakajú témy okolo lektorstva, animátorstva v miništrantských skupinách a organizovanie celkového miništrantského života vo farnostiach. 

Témy sú písané a štruktúrované veľmi zrozumiteľne: Obsahujú cieľ katechézy, prácu s Písmom, rozvedenie témy, aktivity, predsavzatie a príbeh. Nakoľko miništrantskí animátori ešte nie sú formovaní, pomáha im táto jasná štruktúra tém. Ale pozor! Nejde v nich len o miništrantský výkon, ale najmä o ľudský a duchovný rast mladého človeka! Materiál je (tak ako doteraz) uvádzaný na www.ministranti.dcza.sk. A podľa odozvy je bohato využívaný. Ba používajú ho aj na iných stretkách, ako liturgickú formáciu. 

Nuž a ako vždy, aj tento ročník začíname ponukou na miništrantskú duchovnú obnovu. Bude o patrónovi miništrantov, svätom Dominikovi Saviovi. Takže veľa radosti z práce na sebe, vám všetkým za formačný tím praje don Jozef Luscoň.

VI. ročník