Služba Bohu i ľuďom

VII.00.Čo nás čaká v roku 2017?

Priatelia, sme v VII. ročníku formácie miništrantov podľa projektu KBS na Slovensku. Pre každý ročník sú vypracované témy, ktoré na seba nadväzujú a ktoré si môžu miništranti postupne preberať na stretnutiach. V začiatku sa chlapci uvádzajú do miništrovania, vysvetľujú sa im liturgické úkony a liturgický rok. Neskôr sa rozoberajú častí svätej omše a tiež sa predstavujú jednotlivé miništrantské funkcie a úlohy.

V minulom roku sme prebrali miništrovanie pri vysluhovaní sviatostí. Ale nestihli sme všetko, preto to dokončíme a zároveň si preberieme mimoriadne miništrantské služby. A ešte nás čakajú témy okolo lektorstva, animátorstva v miništrantských skupinách a organizovanie celkového miništrantského života vo farnostiach.

Zostávame pri zabehaných štruktúrach tém: je tu cieľ katechézy, práca s Písmom, rozvedenie témy, aktivity, predsavzatie i príbeh. V témach nejde len o miništrantský výkon, ale najmä o ľudský a duchovný rast mladého človeka! Materiál je (tak ako doteraz) uvádzaný na www.ministranti.dcza.sk. Môžu si ho stiahnuť aj iné skupinky, ktoré ho po miernej úprave môžu aj použiť.

Nuž a aj tento ročník začíname ponukou na miništrantskú duchovnú obnovu. Bude o úlohe vzorov v živote miništrantov.

Veľa duchovného úžitku vám všetkým za formačný tím praje don Jozef Luscoň.

Služba Bohu i ľuďom: VII. ročník