Články‎ > ‎...‎ > ‎

VI.12. Sviatosť birmovania IV.

uverejnené 13. 2. 2016, 7:08 používateľom Jozef Možiešik

Slovo pre animátora. Po vysvetlení symbolov, úkonov a slov, ktoré sviatosť birmovania sprevádzajú, sa posunieme ďalej. Všimneme si, ako prebieha udelenie sviatosti birmovania vo svätej omši. (Ale môže byť udelená aj ako súčasť Bohoslužby slova). Vytvoríme si liturgický kontext, v ktorom miništranti istotne nájdu svoje miesto. V rámci aktivít si môžete na stretnutí prejsť celú slávnosť krok za krokom. A na zopakovanie témy ponúkame zaujímavý test.

Metodika: Sviatosť, ktorá zjednocuje!

Materiál: perá, zápisníky, Sväté písmo, misál, kniha Obrad birmovania.

Aktivita s Božím Slovom: Prečítame si text zo Skutkov apoštolov, ktorý nám hovorí ako vnímali dar Ducha Svätého prví kresťania. (Sk 8, 14-24).

Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, ponúkol im peniaze a povedal: „Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Ducha Svätého.“ Ale Peter mu povedal: „Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží dar získať za peniaze! Nemáš účasť ani podiel na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca. Lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti.“ Šimon odpovedal: „Modlite sa vy za mňa k Pánovi, aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali.“

Voľne prerozprávaj alebo prečítaj: Text nám ponúka zaujímavú situáciu. Ľudia v Samárii prijali krst i vieru v Ježiša, ale sviatosť birmovania ešte nie. Keď sa o tom apoštoli dozvedeli, rozhodli sa dotiahnuť celú záležitosť dokonca. Peter a Ján (vtedajší biskupi) išli vysluhovať birmovku novým, "čerstvým" kresťanom. Všetci si uvedomili, o aký úžasný dar ide i s radosťou ho prijímajú. Z Písma vieme, že Duch Svätý prvý krát "očividne" zostúpil na ľudí na sviatok Turíc. Keby sme sledovali, ako to pokračovalo, tak by sme zistili (zo Skutkov apoštolov, ale aj z iných miest Nového zákona), že apoštoli odovzdávali Ducha Svätého vkladaním rúk. To bol základný symbol pri udeľovaní sviatosti birmovania. A tak sa to robilo z generácie na generáciu. Nasledovníkmi apoštolov sú biskupi, ktorí majú tú istú duchovnú moc. Nezískali ju sami od seba, ale vďaka Bohu, ktorý im ju dal pri vysviacke. Nuž a oni túto moc môžu zase dať povereným kňazom. Preto niekedy vysluhuje birmovku "obyčajný" kňaz.

Aj keď dnes navonok už nevidíme mimoriadne javy, ktoré boli pri zostúpení Ducha Svätého (ako víchor či ohnivé jazyky), vieme a veríme, že Duch Svätý pri vysluhovaní sviatosti zostupuje na zhromaždené spoločenstvo a v duši birmovancov robí úžasnú premenu. Ba môžeme ho aj cítiť! Zjednocuje prítomných, dáva ich do cirkvi, do rodiny a všetci v nej by sa mali kamarátiť a priateliť. Dôvod? Veď Duch lásky ich spája. Byť kresťanom znamená, že žijeme z tohto Ducha. Teda ho v mysli vnímame a podľa neho konáme. Ja, ty, sused, ďalší kresťan... Takže by sme nemali na seba hnevlivo zazerať! Ba mali by sme mať "zrozumiteľný a láskavý slovník" mali by sme používať slovník dobrých skutkov a pomáhať si! (Veď tu ide o dar jazykov!). Podľa toho sa vlastne dá zistiť, kto sa ako otvoril Duchu Svätému a ako s ním spolupracuje. Hej, hej, veľa vecí sa dá zistiť už tam, v kostole! A ešte viac v živote.

Myšlienky na zamyslenie: Zaujímavá je pre nás aj ďalšia časť vyššie uvedeného textu. Istý Šimon videl účinky Ducha Svätého a myslel si, že by bolo preň dobré, keby schopnosť udeľovať duchovné dary mal aj on, keby tohto Ducha ovládal. I chcel to všetko kúpiť. Vo svojej logike totiž pochopil, že by to bol výhodný tovar na obchodovanie? Vedel by, ako ho speňažiť? Prerátal si, že návratnosť je vysoká...? Veď ľudia vždy túžili po mimoriadnych schopnostiach! Šimon vycítil ich "apetít" a preto chcel investovať do "duchovna". Peter však vidí do "veci" omnoho viac a je rázne proti! Urobí akčný zásah a Šimon môže byť rád, že obišiel bez väčšej ujmy. Ba zdalo sa, že prišiel k rozumu, lebo prosil o modlitby.

Je to odkaz aj pre nás, že obchod s Božími vecami neexistuje! Že to najdrahšie sa nedá kúpiť! Je zadarmo. Človek dostane obrovské dary, ak má pre ne pripravené srdce. Text je tiež výstrahou, že ísť k birmovke kvôli darčekom je hazard! Veru, takto sa mnohí mladí vyjadrili: Idem na birmovku, lebo to chce babka a mám za to sľúbený bicykel... Strašné! Ak aj dostane birmovanec darček, má ho chápať ako pripomienku tejto nádhernej udalosti. A má pamätať, že skutočným darom je sám Boh, ktorého človek vpustí do duše, aby ho tam napravil.

Aktivita na stretnutie: Prejdime si liturgiu svätej omše, v ktorej sa vysluhuje sviatosť birmovania. Texty sledujú najmä tie časti Svätého písma, v ktorých sa hovorí o Duchu Svätom a myšlienky modlitieb i príhovorov to rozvíjajú. Miništranti si rozdelia služby tak ako pri omši a nič nenechajú na náhodu! Riadia sa pokynmi ceremonára a duchovného otca, ktorí to všetko organizujú... Nuž a ešte je tu jedna povinnosť: narábanie s mitrou a solideom! :-).

V úvode biskup privíta prítomných. Poznamená, čo sa ide diať a ďalšími vhodnými slovami začne liturgiu. V Bohoslužbe slova sa pri prvom i druhom čítaní môžu "realizovať" birmovanci. (Na čítanie je bohatý výber perikop. Vopred ich určí duchovný otec). Po evanjeliu si biskup sadne na pripravené sedadlo. Farár alebo iný kňaz mu predstaví birmovancov. (Ak je ich menej, môžu sa predstaviť aj po mene a môže sa o nich povedať aj pár dobromyseľných charakteristík. Môže poznamenať aj to, ako prebiehala príprava a ako ju mladí prežívali...). Po predstavení si všetci sadnú a biskup povie krátku homíliu. Zhrnie v nej to podstatné o sviatosti i o tom čo sa od birmovancov očakáva.

Po homílii nasleduje obnovenie krstných sľubov. Birmovanci stoja a biskup sa ich pýta či sa zriekajú zlého ducha, všetkých jeho skutkov a pokušení? Birmovanci po každej otázke naraz povedia: Zriekam. (Každý hovorí sám za seba!). Biskup sa pýta aj na ich vieru v Boha Otca, Syna i Ducha Svätého a v ďalšie podstatné články viery. Birmovanci zakaždým odpovedia: Verím. A biskup povie, že toto je naša viera, toto je viera cirkvi. Zborové: Amen, hovorí o tom, že prítomní s tým súhlasia. Potom biskup prosí nebeského Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého prítomným birmovancom. (Aj ostatní o to ticho prosia). Biskup vystrie ruky nad birmovancov a opäť prosí, aby Boh zoslal Ducha Svätého a udelil im ducha múdrosti a rozumu, rady a sily, poznania a nábožnosti i ducha bázne.

Potom birmovanci prichádzajú po jednom k biskupovi a ten, čo priviedol birmovanca, (birmovný rodič) položí mu ruku na pravé plece a biskupovi povie birmovancove meno. (Môže to však urobiť aj sám birmovanec). Biskup vloží pravý palec do krizmy, urobí ním kríž na čelo birmovanca a pritom hovorí: M., prijmi znak Daru Ducha Svätého. Birmovanec odpovie: Amen. Biskup dodá: Pokoj s tebou. Birmovanec: I s duchom tvojím. Tak sa to vyslúži každému birmovancovi. (Počas birmovania sa môže spievať vhodná pieseň.) Nuž a nakoniec sa biskupovi donesie voda i uterák na umytie rúk. To je priestor pre miništrantov!

Krédo sa vynecháva, pretože vieru sme si obnovili v krstných sľuboch. Pokračujeme prosbami veriacich, v ktorých prosíme za birmovancov, ich rodičov, predstavených cirkvi i za celý svet. Následne sa pripravia obetné dary (môžu ich priniesť birmovanci) a potom sa pokračuje vo svätej omši podľa birmovných omšových formulárov a rubrík.

Na záver svätej omše (namiesto zvyčajného požehnania) môže byť požehnanie slávnostne, príležitostné. Nuž a je nádherné, ak sa po prepustení veriacich ľudia tešia a delia o krásne zážitky, ktoré súvisia so sviatosťou a zakúsením lásky Ducha Svätého.

Ďalšie aktivity na stretnutie: Nahromadilo sa nám veľa myšlienok o Duchu Svätom a sviatosti birmovania, preto bude vhodné zistiť, čo v miništrantoch zostalo. Chlapcov skúste preskúšať cez nasledujúci test. Stačí si zobrať papier, pero a voliť jednu správnu odpoveď z troch ponúknutých. Tu sú otázky:

1. Kto je Duch Svätý? (DS): a) jemný vánok, b) Božská osoba, c) nezastihnuteľná bytosť.

2. DS je: a) anonymná božská bytosť, b) má svoje „JA“, c) úvaha sa nevyvíja správne.

3. S DS: a) sa dá prísť do kontaktu, b) môže nás ovanúť, c) s duchom sa nedá stretnúť.

4. Prvá zmienka v Písme o DS je pri: a) big beng tresku, b) prvom hriechu, c) stvorení sveta.

5. "Kód" DS sa dá nájsť: a) v počítačových systémoch, b) v stvorení, c) vôbec sa nedá nájsť.

6. DS sú zvlášť venované: a) Skutky apoštolov, b) litánie loretánske, c) biblické zvolania.

7. Najväčším "dielom" DS je: a) moje bytie, b) počatie Ježiša, c) umelecké diela v múzeách.

8. Môže priniesť DS aj nepokoj? a) nikdy, b) áno, ak sme v hriechu, c) nie, nestará sa do nás.

9. Môže DS spôsobiť radostné „jasanie a ujúkanie“? a) áno, b) ťažká otázka, c) nie, inak je to.

10. Úlohou DS u človeka je: a) pomoc v práci, b) oduševniť ho, c) kriesiť v ňom Boží obraz.

11. Kedy je dobré pristúpiť k birmovke? a) keď vyznanie viery záujemcu bude uvedomelé, b) od veku nezáleží, ale pred smrťou by to mal stihnúť, c) je to rôzne, ale keď to mladý chce.

12. Počas prípravy na birmovku majú záujemci dostať: a) informácie o Katolíckej cirkvi, b) vedomostný a praktický kľúč od tajomstiev cirkvi, c) poučenie o problémoch cirkvi a života.

13. Príprava je záležitosť: a) katechétov, b) pána farára, c) celého farského spoločenstva.

14. Príprava na birmovku je kvôli: a) dodržaniu krstnej zmluvy, b) kondícií, c) veľkej oslave.

15. Birmovku zvyčajne udeľuje: a) kostolník, b) biskup, c) farár alebo ním poverená osoba.

16. Môže birmovať aj kňaz? a) ešte to by chýbalo, b) áno, z poverenia biskupa, c) bežne.

17. Môže byť birmovanie udelené spolu s krstom?: a) áno, b) nie, c) kto ho vie, ja nie...

18. Birmovka sa chápe ako: a) každá iná sviatosť, b) krst Duchom Sv., c) doplnok sviatostí.

19. Dáva Duch Svätý v birmovke človekovi nezmazateľný znak? a) samozrejme, že áno, b) už je toho veľa, takže ani neviem, c) nie, nevšimol som si aby sa tak dialo a to mám postreh!

20. Slovo confirmacia vyjadruje: a) si ty ale firma, b) súvisí s farmáciou, c) potvrdenie krstu.

Predsavzatie: Porozmýšľaj, ako sa žije s Duchom Svätým. A popros ho, aby si ho cítil.

Príbeh

Francúzi sú zaujímavý národ. Spomedzi nich vzišli mnohí darebáci, ale aj mimoriadne kvalitní a svätí ľudia. Medzi takých patril aj svätý Ľudovít IX. (1214-1270), francúzsky kráľ, otec jedenástich detí. Tento vládca často hovorieval: Malá hradná kaplnka, v ktorej ma pokrstili, znamená pre mňa viac ako skvostný dóm v Reimse, kde ma korunovali za kráľa. Pýtate sa prečo? Pretože pri krste som sa stal Božím dieťaťom, a to je omnoho viac ako kráľovská hodnosť.

Jeho matka, svätica Blanka (1188-1252) mu zase prízvukovala: Syn môj, milujem ťa, ako ťa len môže milovať matka. Ale radšej by som ťa videla mŕtveho, ako v ťažkom hriechu.“ Na prvý pohľad sa to zdá necitlivé, ale to len vtedy, ak sa oddelí večnosť od pozemského života. Ale ono je to prepojené. A to, čo je vo večnosti nesmierne predčí prítomnosť.

Priatelia, každá doba ponúka človekovi rôzne hodnoty, lákadlá... Človek potrebuje vedieť rozlišovať čo je dobré, čo je mu skutočne osožné, čo má prijať a čo odmietnuť. Čo si má vážiť, čo je cenné a čo len pozlátka. Duch Svätý je v tom Majster. Popros ho, aby ti robil v živote sprievodcu a ty mu "pomôž" tým, že skúsiš rozmýšľať tak, ako by si rozmýšľal o sebe a svojich skutkoch v budúcnosti. Povedzme o tisíc rokov. Čo bude mať z tejto diaľky cenu?

Comments