Články‎ > ‎...‎ > ‎

VI.03. Miništrant a vysluhovanie sviatosti

uverejnené 7. 1. 2016, 9:22 používateľom Jozef Možiešik
Slovo pre animátora:
Trochu "teórie" o sviatostiach sme si prebrali minule, dnes to dokončíme a povieme, čo sviatosti spája a aké základné postoje ma mať miništrant, ktorý pri nich posluhuje. Pripravili sme "Super test", ktorý nám v tom pomôže. Je ťažší, ale dôkladný. Nech chlapci vedia, že to nie je len tak. Sledujeme najmä to, aby miništrant pri posluhovaní rozumel "veciam" a udalostiam, ktorých je svedkom, ba do ktorých svojou službou vstupuje. Nema narušiť slávnostný priebeh vysluhovania sviatosti, ale byť zbožným prisluhujúcim.
 

Metodika: Sviatosti – prostriedky na "zbožstvenie" človeka.

Materiál: Perá, zápisníky, papiere, Sväté písmo
Aktivita s Božím Slovom: Vybrali sme state o strome života. Najprv čo sa stalo po prvom hriechu.

Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. Potom im Pán, Boh, povedal: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol, a nežil naveky!“ A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života. (Gn 3, 21-24).

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. (Zjv 2, 8).

Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov. (Zjv 22, 1-5).

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. (Zjv 22, 12-14). 

Voľne prerozprávaj alebo prečítaj: Prvým ľuďom diabol našepkal, že sa dá byť takým, ako je Boh. Dal im víziu, že môžu vládnuť nad svetom ak urobia to, čo im Boh zakázal - ak zjedia ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Šanca to bola lákavá i vykonali to. No zbadali, ako strašne ich zlý duch dostal. Zrazu neboli schopní žiť tak ako pred tým. Ocitli sa v žalostnom stave. Po tomto čine je v Biblii tajomná zmienka o akomsi strome života. Ak by z neho Adam a Eva okúsili, žili by v tomto svojom deštruktívnom stave i dnes. Preto Hospodin poslal anjelov, ktorí strážili tento strom a zabránili k nemu prístup.

My už vieme, že Písmo treba dekódovať, ale túto časť sa ešte nikomu celkom nepodarilo. Ide o tajomstvo. Avšak po tisícich rokoch vieme, že stromom života je pre nás kríž a ovocie, ktoré ak budeme z neho jesť nám zabezpečí večný život. A tým ovocím na kríži je Ježiš. Dnes sa Pán "pripravuje" vo sviatosti, ktorú nazývame svätá omša. A tým "Ovocím" je teda Eucharistia, živý Ježiš. Z tohto stromu života a z jeho „Ovocia“ prúdia aj ďalšie sviatosti. Nimi sa človek dostáva do "normálu", do stavu milosti, ba ešte viac. Vďaka Ježišovej obete môžeme byť "väčší", rozvinutejší, dokonalejší i krajší než Adam a Eva. Vďaka Ježišovi môžeme byť Boží synovia. Kristus k nám prišiel a povedal nám ako na to, ako sa môžeme zbožstviť. Ježiš nás môže premeniť na bytosti schopné žiť v nebi. Prostriedkom k tomu je najmä Božie Slovo a sviatosti.

Myšlienky na zamyslenie: Všetky sviatosti sú od Pána a to ich spája. Všetky dávajú život. Pomáhajú životu na zemi a tiež ho posúvajú do vyššej kvality – do nadprirodzenej roviny. Za viditeľnými znakmi sa odohrá niečo neviditeľné. Niečo čo zasahuje človeka, jeho telo, dušu i nadprirodzený svet. Bez sviatosti by sa človek nikdy tak úžasne nerozvinul. Sviatosť ho posúva dopredu, dáva mu nové schopnosti, nové videnie, vnímanie, poznanie sveta i silu dosiahnuť to. Vo sviatostiach sú pripravené špeciálne dary, ktoré menia kvality človeka. Tieto dary je však potrebné otvoriť a vedieť ako ich použiť.

Sviatosti sú "vyživované" Kristovou láskou. Spájajú do Cirkvi. Zjednocujú veriacich. Ak je to tak, prečo ľudia po nich netúžia? Prečo to neberú ako drahocenný objav? Prečo sa neskrášľujú týmito prostriedkami? Odpovedí je viacej. Mnohí si chcú užívať tu a teraz. Mnohí sú narcismi a kochajú sa v povrchných veciach. Nejde im o to, čo majú v sebe, ale na sebe. Egoizmus je za tým. Práve preto treba vzory, ktoré múdro poukážu na pravé hodnoty. A v prvej línii by mali byť miništranti! Tak ako je to s tebou? V čom si vzorom?

Aktivita na stretnutie: Už sme si všetko podstatné o sviatostiach povedali, preto nastal čas, aby sme si to aj preverili. A urobíme to v podobe "super" testu. Vyberte si správnu odpoveď:

1. Sviatosti sú úkony, ktoré to čo naznačujú aj: a) vykonávajú; b) symbolizujú; c) zobrazujú.
2. Sviatosti nás sprevádzajú: a) v detstve; b) kým nie sme dospelí; c) po celý život.
3. Najzákladnejšia sviatosť je: a) spoveď; b) krst; c) manželstvo.
4. Najvznešenejšia sviatosť je: a) pomazanie chorých; b) kňazstvo; c) Eucharistia.
5. Najpotrebnejšia sviatosť je: a) birmovanie; b) spoveď; c) manželstvo.
6. Krstom sa človek rodí pre: a) tento svet; b) nebo; c) očistec.
7. Birmovkou sa vstupuje do: a) cirkvi; b) očistca; c) kresťanskej dospelosti.
8. Eucharistiou sa posilňuje na: a) ceste do neba; b) prácu v zbore; c) učenie angličtiny.
9. Eucharistia je: a) chlieb; b) oplátka; c) Ježiš Kristus.
10. Ak niekto v živote morálne "zakopne", náprava je cez: a) dialóg; b) spoveď; c) očistu.
11. Ak človek mení svoj životný stav, Pán mu ponúka: a) sviatosť manželstva alebo kňazstva; b) kvalitné duchovné cvičenia; c) pobyt v tichu kláštora a voľnej prírode.
12. Keď človeka "prikvačí" zlá choroba, je mu na pomoc: a) úkon kajúcnosti; b) pomazanie chorých; c) vyznanie hriechov a zadosť učinenie.
13. Iniciačné sviatosti sú tie, ktoré: a) na ktoré sa tak ľahko nezabúda; b) sa spomínajú v knihe Genezis; c) uvádzajú do kresťanského života.
14. Do plného kresťanského života uvádzajú tieto sviatosti: a) krst, sväté prijímanie a sviatosť birmovania; b) krst, manželstvo, kňazstvo; c) krst, spoveď a pomazanie chorých.
15. Niektoré sviatosti označujeme ako "sviatosti mŕtvych" Sú pre tých, ktorí sú: a) skutočne mŕtvi a už nedýchajú; b) "duchovne", teda pre nebo mŕtvi; c) nie sú také sviatosti.
16. Milosť posväcujúcu do človeka "prinášajú": a) manželstvo, kňazstvo, pomazanie nemocných; b) krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna; c) krst, svätá spoveď, pomazanie chorých.
17. Nezmazateľný znak na duši spôsobujú tieto sviatosti: a) krst, birmovanie, kňazstvo; b) spoveď, manželstvo, pomazanie chorých; c) krst, Eucharistia, sviatosť zmierenia.
18. Iba raz sa dajú prijať tieto sviatosti: a) krst, pomazanie chorých, kňazstvo, birmovka; b) krst, birmovka, kňazstvo; c) krst, biskupstvo, manželstvo.
19. Viackrát sa dá prijať: a) spoveď, Sviatosť Oltárna; b) Eucharistia, spoveď, manželstvo (po smrti predchádzajúceho partnera), pomazanie chorých; c) spoveď, Eucharistia, manželstvo.
20. Ktorú sviatosť nemôžem prijať v ťažkom hriechu? a) ani jednu; b) všetky; c) birmovanie, Eucharistiu, kňazstvo, manželstvo.
21. Ktorú sviatosť môžem prijať aj v ťažkom hriechu? a) krst, spoveď, pomazanie chorých (ak nevládzem komunikovať a nemôžem ísť na spoveď); b) manželstvo; c) žiadnu.
22. Čo sa stane, ak sviatosť, ktorá vyžaduje nemať ťažký hriech prijmem v stave ťažkého hriechu? a) budem mať výčitky svedomia; b) spácham svätokrádež; c) stane sa zle nedobre.
23. Uzdravujúce sviatosti sú: a) sviatosť pokánia a pomazania chorých; b) manželstvo a kňazstvo; c) manželstvo a obrad pochovávania človeka.
24. Iba biskup môže vyslúžiť sviatosť: a) viatika; b) kňazstva a birmovku; c) kňazstva.
25. "Obyčajný" človek - laik môže vyslúžiť sviatosť: a) krstu; b) pomazania chorých; c) pohreb.
26. Môže vysluhovať nejakú sviatosť aj neveriaci? a) áno, skoro všetky; b) nie; c) áno, krst (ak to robí s úmyslom, že ho chce vykonať tak ako cirkev a použije správnu matériu i formu.)
27. Každá sviatosť má: a) gesto a slovo; b) matériu a formu; c) úkon a symbol.
28. Môže sviatosť vysluhovať aj kňaz, ktorý je v hriechu? a) áno; b) neviem; c) nie.
29. Pohreb je: a) sviatosť, ktorá nevošla do zoznamu; b) nie je sviatosť, c) po synode bude.
30. Diakon môže vysluhovať: a) sedem sviatosti; b) len jednu a aj to opatrne; c) jednu a pri druhej môže asistovať.

Správne odpovede: 1.a, 2.c, 3.b, 4.c, 5.b, 6.b, 7.c, 8.a, 9.c, 10.b, 11.c, 12.b, 13.c, 14.a, 15.b, 16.c, 17.a, 18.b, 19.b, 20.c, 21.a, 22.b, 23.a, 24.c, 25.a, 26.c, 27.b, 28.a, 29.b, 30.c. Známkovanie: 30 bodov – za 1; 29-28 bodov – za 1-; 27-25 bodov - za 2; 24-22 bodov – za 3; 21-19 bodov – za 4; pod 18 bodov - nedá sa nič robiť, je to za 5! Tak ako, ako?

Ďalšie aktivity na stretnutie: 1. Spíšte si základný postoj miništranta pri vysluhovaní sviatosti. Nechajte hovoriť chlapcov ako to vidia a potom si to zhrňte. Naše postrehy sú: Miništrant má mať vieru v to, čo sa vysluhuje. Má sa modliť za prijímateľa sviatosti. Má byť zbožný a vedieť poslúžiť! 2. Zopakujte si sedem sviatosti. 3. Porozprávajte sa, ktoré sviatosti sú pre vás liturgicky najkrajšie a prečo. 4. Chlapci už istotne niektorú sviatosť prijali, preto nech skúsia povedať, čo pri ich prijímaní cítia alebo ako ich prežívajú počas svojho života.

Predsavzatie: Zamyslieť sa, ako často rozmýšľam o svojej spáse a čo pre to robím.

Príbeh

Armén Savarš Karapetjan kráčal domov a z pokojného rozmýšľania ho vyrušil ohlušujúci rachot. Obzrel sa a zbadal ako trolejbus prerazil zvodidla a začal sa ponárať do priehrady. Stihol ešte zaregistrovať, že trolejbus je plný cestujúcich. Skríkol: „Vydržte, idem vám na pomoc...!“, ale pre desivé jačanie ľudí ho sotva kto rozumel. Savarš zhodil oblek a vrhol sa do vody. No za pár sekúnd sa trolejbus ponoril do desiatich metrov. Náš hrdina nohou vyrazil okno a postupne vynášal ľudí na breh. Pod vodou bola tma a plno zvíreného kalu, takže sa orientoval iba podľa hmatu. Voda bola taká ľadová, že sa zarezávala až do kostí. Savarš sa ponoril 30 krát a vyniesol na breh 25 ľudí. Viac sa však nedalo. Od únavy odmlel a trolejbus sa s ďalšími 67 ľuďmi nenávratne ponoril do hlbín. Avšak to, čo vykonal náš mladík bolo zázračné. Obyčajne by ľudia nevydržali do takejto hĺbky a v takej zime ani tri ponory. Ale on, viacnásobný majster sveta v potápaní naplno využil to, čo vedel. No aj on z toho vážne ochorel a už nikdy viac nesúťažil. Záchrana životov však stála za to.

Armén sa v podobnej situácií ocitol aj o niekoľko rokov. Tento krát bol na mieste, kde horelo. Opäť nezaváhal, skočil do ohňa a zachránil celú rodinu. Utrpel pri tom popáleniny, z ktorých sa liečil skoro rok. Dnes žije skromne a opravuje obuv. Jeho dielňa sa volá "Druhý dych". A ako hovorí: „Ľúto mi je len to, že som raz vytiahol namiesto človeka stoličku a nezachránil ešte viac ľudí. Ale v tej vode som ozaj nič nevidel...!“ No my vieme, že je to hrdina, ktorý nezaváhal a konal čo bolo správne. Riskoval život, aby iní žili.

A podobne to urobil Pán Ježiš. Ponoril sa na túto zem, aby každého z nás vytiahol z bahna hriechu a priviedol do vlasti pokoja a radosti. Obetoval za to svoj život. Ba zanechal nám prostriedky, ktorých sa máme "chytiť", aby sme boli vytiahnutí na "hladinu" večnosti. Sviatosti medzi ne istotne patria. Dúfam, že ako miništrant si ich budeš odteraz ešte viac vážiť!
Comments